Collection: Sete Hybrid

Një kit/set solar hibrid zakonisht përfshin një sistem që kombinon panelat solare fotovoltaike (PV) me bateritë, për të furnizuar energji elektrike. Këto kite janë shpesh të përdorura në sistemet e jashtë-rrjetit ose të kombinuara me rrjetin e oshee, ku qasja në rrjetin kryesor elektrik është e kufizuar. Më poshtë keni se çfarë mund të përfshijë një kit solar hibrid dhe për çfarë përdoret:

  1. Panelet fotovoltaike

  2. Rregullator Karikimi

  3. Akumulatorët

  4. Inverteri

  5. Sistemi i Monitorimit dhe Kontrollit

Kitet solar hibride përdoren në një gamë të gjerë aplikimesh, duke përfshirë:

  • Shtëpi ose kabinat jashtë-rrjetit: Furnizimi i energjisë elektrike në vende të largëta ku rrjeti elektrik nuk është e disponueshme.
  • Sisteme akumulimi të energjisë: Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm të energjisë gjatë daljeve të rrjetit ose emergjencave.
  • Stacione telekomunikimi të largët: Furnizimi i energjisë për pajisjet e komunikimit në zona pa rrjet elektrik.
  • Aplikime bujqësore: Funksionimi i sistemeve të ujitjes, pompave dhe pajisjeve të tjera në zona bujqësore të largëta.
  • Sisteme të lidhura me rrjetin hibrid: Integrimi i energjisë solare me rrjetin kryesor elektrik për të reduktuar varësinë nga burimet e energjisë konvencionale dhe për të ulur faturat e energjisë.

Në përgjithësi, kitet solar hibride ofrojnë një zgjidhje fleksibile dhe të qëndrueshme për të përmbushur nevojat e energjisë në një gamë të gjerë aplikimesh, duke kombinuar avantazhet e energjisë solare me burime të tjera energjie për një gjenerim të besueshëm dhe efikas të energjisë elektrike.

No products found