Ligji mbi instalimin e paneleve fotovoltaike ne Shqiperi

Ligji eshte marre nga botimi ne fletoren zyrtare